Tuesday, January 10, 2012

Contoh Lembar Kerja Siswa PAI


LEMBAR KERJA SISWA FIQH

MADRASAH TSANAWIYAH KELAS VII


PUASA WAJIB DAN PUASA SUNAH
STANDAR KOMPETENSI
ü  Memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunah
KOMPETENSI DASAR
ü  Menjelaskan ketentuan puasa wajib
ü  Mempraktekkan puasa wajib
ü  Menjelaskan ketentuan puasa sunah senin-kamis, syawal dan arafah
ü  Mempraktekan puasa sunah senin-kamis, syawal dan arafah
MATERI POKOK
A.    PUASA
1.      Pengertian Puasa
Puasa menurut bahasa ialah menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit pajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah SWT.
2.      Syarat Wajib Puasa
a.       Muslim
b.      Baligh
c.       Berakal sehat
d.      Mampu berpuasa
e.       tidak dalam keadaan haid dan nifas ( bagi wanita)
3.      Syarat Sah Puasa
a.       Islam (tidak murtad)
b.      Mummayiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk)
c.       Suci dari haid dan nifas (khusus bagi wanita)
d.      Mengetahui waktu diterimanya puasa
4.      Rukun Puasa
a.       Niat puasa karena Allah SWT pada malam hari
b.      Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa
5.      Hal-hal yang membatalkan Puasa
a.       Makan dan minum dengan sengaja
b.      Bersenggama / bersetubuh
c.       Memasukan sesuatu pada lubang anggota badan
d.      Muntah dengan sengaja
e.       Datang haid dan nifas ( bagi wanita )
f.       Hilang ingatan atau gila
g.      Keluar mani (sperma) dengan sengaja
h.      Murtad ( keluar dari agama Islam )
6.      Hikmah Puasa Dalam Kehidupan Sehari-hari
a.    Membentuk pribadi yang bertaqwa
b.    Sebagai jalan pengendalian nafsu dalam agama Allah swt
c.    Melatih kesabaran jiwa
d.   Memberi manfaat baik secara fisik maupun psikologi
e.    Sebagai rasa syukur atas segala nikmat Allah.
f.     Ikut merasakan segala kesusahan kaum fakir miskin yang menderita kelaparan dan kekurangan. Dan menimbulkan rasa suka menolong kepada orang-orang yang menderita.
B.     PUASA WAJIB
Puasa Wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang beriman, lagi baligh (Dewasa ),apabila tidak ada halangan,. Maka hukumnya berdosa bagi yang meninggalkan puasa karena melanggar ketetapan Allah.swt
1.      Puasa Ramadhan
Puasa Ramadhan adalah puasa sebulan penuh yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam di bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan mulai di wajibkan pada tahun kedua hijriah. Sebagaimana firman Allah swt.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Al-Baqoroh :183)
2.      Puasa Nazar
Puasa nazar ialah puasa yang dijanjikan untuk dilakukan oleh seseorang yang bernazar. Dan orang yang bernazar puasa itu terkabul permohonannya, maka hukumnya wajib dan jika tidak dikerjakan akan berdosa. Jadi puasa Nazar itu wajib setelah dinazarkan. Sebagaimana sabda Nabi saw
Barang siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah mentaati-Nya, dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadaNya (HR. Bukhori dan Muslim).
3.      Puasa Kifarat
Puasa kifarat ialah puasa untuk menebus dosa (sebagai denda) karena melakukan bersenggama (bersetubuh)di siang hari di bulan puasa, dendanya puasa selama dua tahun berturut-turut.
C.    PUASA SUNAH
Puasa sunat ialah puasa yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Apabila dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mengakibatkan berdosa.
1.      Puasa Senin Kamis
Puasa hari Senin dan Kamis merupakan kebiasaan Rasulullah saw. Oleh karena itu umat Islam disunatkan berpuasa pada hari Senin dan Kamis, sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw dalam sabdanya :
Artinya : “ Dari Aisyah ra. Bahwasanya Nabi Muhammad saw. Memilih puasa pada hari Senin dan Kamis.”. ( H.R. Tirmidzi )
2.      Puasa Arafah
Puasa Arafah ialah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dinamakan hari Arafah karena hari itu orang-orang yang melakukan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Puasa Arafah ini disunatkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, sedang mereka yang melakukan ibadah haji hukumnya makruh.
Rasulullah saw bersabda :
Artinya : Dan dari Abu Hurairah ra. Bersabda : Nabi saw. Melarang puasa Arafah bagi orang –orang yang ada di Arafah. ( HR. Imam Ahmad )
3.      Puasa Syawal
Puasa syawal ialah puasa enam hari pada bulan syawal setelah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
Rasulullah saw. Bersabda :
Artinya : ‘Dari Abi Ayyub ra. Telah bersabda Rasulullah saw : Barangsiapa puasa Ramadhan, kemudian ia ikuti dengan puasa enam hari dibulan Syawal ( akan mendapat pahala ) seperti puasa satu tahun” ( H.R. Muslim )
4.      Puasa Tasyu’a dan Asyuro
Puasa Tasyu’a merupakan puasa yang dilkukan pada tanggal 9 Muharram sedangkan Puasa Tasyu’a ‘Asyura ialah puasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa ‘asyura termasuk puasa sunat, yang cukup besar pahalanya. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw. :

Puasa yang paling afdhal setelah puasa Ramadlan adalah puasa di bulan Muharam. Puasa Asyura menghapus dosa tahun lalu. Sebelumnya Rasulullah SAW telah melaksanakan shaum pada tanggal 10 Muharam (asyura).
Dan sebelum wafat, Rasulullah SAW berniat melaksanakan shaum pada tanggal 9. Sabda Rasulullah SAW: Apabila tahun depan telah tiba, insya Allah kita berpuasa juga pada hari kesembilan. Walaupun Rasulullah SAW belum sempat melaksanakannya (HR. Muslim).
5.      Puasa Daud
Ialah puasa yang dilakukan secara berselingan, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka.
Rasulullah SAW bersabda: Puasa yang paling disenangi Allah SWT ialah puasa Nabi Daud dan shalat yang paling dicintai Allah SWT adalah shalat Nabi Daud. Ia tidur separo malam, bangun untuk ibadah sepertiga malam dan tidur lagi seperenam malam. Nabi Daud puasa sehari dan berbuka sehari. Dan inilah shaum yang paling tangguh karena menuntut stamina yang sangat prima. (HR Muslim, Sahih Musim bi Syarjhi al-Nawawi)
6.      Puasa bulan Sya’ban
Sya’ban adalah bulan kedelapan pada penanggalan tahun hijriah, sementara Ramadhan bulan kesembilan. Jadi Sya’ban posisinya sebelum Ramadhan.Maksudnya Rasulullah SAW shaum secara penuh selama satu bulan hanya di bulan Ramadhan. Sementara , bulan Sya’ban adalah bulan yang paling banyak diisi dengan shaum sunnah oleh Nabi SAW, seperti shaum senin-kamis, shaum daud, dll.
Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sebanyak puasanya di bulan Sya’ban. Rasulullah SAW pernah berpuasa sepenuhnya atau sebagian besar dari hari-harinya.Rasulullah SAW suka meningkatkan frekuensi shaum sunah pada bulan Sya’ban (HR. Bukhari dan Muslim).

7.      Puasa 3 hari setiap pertengahan bulan
Yakni puasa yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. Shaum tiga hari setiap bulan seperti shaum sepanjang tahun (HR. Bukhari dan Muslim). Shaum ini dilaksanakan setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan di tahun Hijriah (HR Tirmidzi).
KEGIATAN MANDIRI
1.      Isilah kolom berikut ini dengan baik dan benar!
No
Keterangan
Puasa Senin-Kamis
Puasa Syawal
Puasa Arafah
1
2
2
Hukum
Jumlah hari
Fadhilah
…………...............
…………………...
……………………
……………………
…………………..
…………………..
…………………..
…………………...
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

2.      Tulislah dalil naqli yang menunjukkan bahwa puasa ramadhan hukumnya wajib!
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KEGIATAN KELOMPOK
Isilah kolom berikut ini!
No
Jenis
Keterangan
1
2
3
4
5
Puasa Wajib
Puasa Sunah
Puasa Nazar
Puasa Kifarat
Puasa Syawal
…………………………………………………………..........
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….

UJI KOMPETENSI
A.      Pilihlah salah satu jawaban berikut yang paling benar!
1.      Kata puasa menurut bahasa berarti …
a. Menahan diri dari hawa nafsu
c. Mengatur waktu makan dan minum
b. Membatalkan Makan
d. Mengatur pola makan
2.      Berikut ini yang bukan dari syarat sah puasa adalah …
a. Islam
c. Suci dari nifas
b. Mumayiz
d. Menjauhkan diri dari makanan
3.      Tujuan orang melakukan puasa dalam Al-Qur’an adalah agar menjadi …
a. Taqwa
c. Ikhlas
b. Sabar
d. Berilmu
4.      Puasa Ramadhan diwajibkan pada tahun …
a. Pertama Hijriyah
c. Keempat Hijriyah
b. Kedua Hijriah
d. Ketiga Hijriyah
5. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari merupakan … puasa.
a. Sunah
c. Rukun
b. Syarat
d. Wajib
6.      Puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila meninggalkan tak apa-apa disebut…
a. Puasa kifarat
c. Puasa wajib
b. Puasa sunah
d. Puasa Arafah
7.  Puasa di bulan Ramadhan yang kemudian diiringi puasa enam hari di bulan syawal bagaikan ia berpuasa …
a. Puasa Syawal
c. Puasa Nazar
b. Puasa Tasyu’a
d. Puasa Daud
8.      Yang termasuk bukan puasa sunah berikut ini adalah …
a. Puasa Nazar
c. Puasa arafah
b. Puasa Daud
d. Puasa syawal
9.   Puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadhan sebagai pengganti meninggalkan puasa Ramadhan disebut …
a. Puasa kifarat
c. Puasa Nazar
b. Puasa Sya’ban
d. Puasa Asyura
10.  Puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijah disebut …
a. Puasa Sya’ban
c. Puasa Asyuro
b. Puasa Dzulhijah
d. Puasa Arafah
11.  Berpuasa satu hari dan berbuka satu hari dan ini merupakan puasa yang utama jika ingin memperbanyak puasa disebut puasa …
a. Puasa Daud
c. Puasa Arafah
b. Puasa Nazar
d. Puasa Sya’ban
12.  Yang dimaksud puasa dipertengahan bulan dilakukan pada tanggal…
a. 13, 14 dan 15 bulan Masehi
c. 14, 15 dan 16 Bulan Sya’ban
b. 13, 14 dan 15 bulan Hijriyah
d. 14, 15 dan 16 bulan Dzulhijjah
13.  Yang wajib membayar puasa dengan fidyah adalah …
a. orang sakit
c. Orang tua renta
b. Musafir
d. Anak kecil
14.  Hukum melaksanakan puasa bagi orang Islam yang baligh adalah …
a. Wajib
c. Mubah
b. Sunah
d. Haram
15.  Fidyah merupakan denda yang diberikan kepada fakir miskin berupa …
a. Uang
c. Sandangan
b. Makanan Pokok
d. Emas

B.       Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar!
1.      Puasa yang telah ditentukan jumlah harinya bahkan harus dikerjakan dinamakan puasa...
2.      Termasuk pengertian puasa ialah menahan diri dari… dan…
3.      Kewajiban mengerjakan puasa Ramadhan berdasarkan ayat Al-qur’an surat surat Al-baqoroh ayat…
4.      Puasa Tasyu’a dilakukan pada tanggal…
5.      Allah menghitung puasa setahun jika seseorang sehabis puasa Ramadhan menambah dengan puasa… di bulan Syawal.
6.      Orang puasa harus menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga…
7.      Menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur merupakan … puasa.
8.      Puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram disebut puasa…
9.      Jika karena lupa di siang hari bulan Ramadhan makan dan minum, maka puasanya…
10.  Fadilah puasa Arafah ialah dapat menghapuskan dosa-dosa selama…

C.      Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!
1.    Apakah arti puasa menurut istilah ?
Jawab ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    Tuliskan dalil naqli yang menjelaskan tentang perintah puasa !
Jawab :…………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
3.     Sebutkan beberapa macam puasa wajib !
Jawab :………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………....................................................................................................
4.    Apa yang dimaksud dengan puasa nazar ?
Jawab :………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.     Sebutkan syarat-syarat wajib puasa !
Jawab :………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………....................................................................................................


TUGAS RUMAH
Pak Badri seorang tukang becak yang terkenal paling rajin shalatnya. Yang mengherankan ialah bahwa dia tidak berpuasa di bulan Ramadhan, dengan alas an tidak kuat karena harus menarik becak. Bu Suni, istrinya, juga tidak berpuasa. Katanya kasihan si kecil yang masih menyusu, sebab kalau ibunya puasa nanti air susunya tidak keluar.
ü  Apakah alasan Pak Badri dan Bu Suni meninggalkan puasa bisa dibenarkan ?
ü  Mengapa ? Apa yang harus mereka lakukan untuk mengganti puasanya yang ditinggalkan itu ?
ü  Diskusikan dengan orang tuamu ! Tulis hasilnya, mintakan tanda tangan , kemudian serahkan kepada gurumu untuk dinilai!

PENGAYAAN
Orang yang melakukan hubungan kelamin pada siang hari di bulan Ramadhan, puasanya menjadi batal dan dia dikenakan denda yng disebut kafarat. Kafarat ini terdiri atas tiga pilihan dengan urutan prioritas, artinya urutan berikutnya baru boleh dilaksanakan bila tidak sanggup melaksanakan urutan sebelumnya. Ketiga pilihan itu ialah : (1) memerdekakan budak, (2) puasa dua bulan berturut-turut, dan (3) memberi makanan yang mengenyangkan kepada enam puluh orang miskin.

1 komentar:

iwan aster said...

Dengar, LKS mau dihapus oleh pemerintah, hadeh, padahal aku kerja jadi editor LKS, haha. Makasih dah share. Salam kenal.

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Host